گزارش/گفتگو

مصاحبه با کارگر نخبه بسیجی شرکت دخانیات

 یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی مقاومتی استقلال اقتصادی است وقتی استقلال داشته با شیم  راه های نفوذ بسته می شوند./

اضافه کردن دیدگاه جدید