اخبار

چهارمین جلسه بافرماندهان حوزه های بسیج کارگری سپاه قدس گیلان98.6.12
برگزاری چهارمین جلسه بافرماندهان حوزه های بسیج کارگری گیلان

چهارمین جلسه سازمان بسیج کارگران وکارخانجات گیلان بافرماندهان حوزه های این سازمان تشکیل گردید.

چهارمین جلسه سازمان بسیج کارگران وکارخانجات گیلان بافرماندهان حوزه های این سازمان در صبح روز سه شنبه 1398/06/12تشکیل گردید.
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ چهارمین جلسه با فرماندهان حوزه های کارگری شهرستانهای استان گیلان در صبح روز سه شنبه 1398/06/12 در محل کار این سازمان برگزار شد.دراین جلسه بعد از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید مسئول سازمان ، محورهای جلسه را برای حاضرین تبیین وتشریح نمودند. سپس هریک از فرماندهان حوزه های بسیج کارگری ضمن ارائه گزارش کار واقدامات قبلی، به مشکلات ،پیشنهادات وراهکارهای خود درجهت پیشبردبهتر برنامه های سازمان اشاره نمودند.درپایان جلسه مصوباتی نیز به تصویب اعضای حاضر درجلسه رسید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید

آخرین اخبار