اخبار

هفته حجاب و عفاف در سبحان داو

برگزاری مراسم هفته حجاب و عفاف در شرکت سبحان دارو

برامه های متنوع هفته حجاب و عفاف در شرکت سبحان دارو برگزار گردید و اززنان کارگر تقدیرو تشکر بعمل آمد.

اضافه کردن دیدگاه جدید