اخبار

مصاحبه با کارگر نخبه بسیجی شرکت دخانیات

مصاحبه با کارگر نخبه بسیجی شرکت دخانیات در خصوص هفته کارگر

یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی مقاومتی استقلال اقتصادی است وقتی استقلال داشته با شیم  راه های نفوذ بسته می شوند./

اضافه کردن دیدگاه جدید