اخبار

مصاحبه خبرنگارسازمان بسیج کارگری به مناسبت هفته کارگر بامهندس محمدرسول سماکچی

مصاحبه با مهندس محمدرسول سماکچی رئیس کانون کارفرمایی گیلان

مهندس محمدرسول سماکچی : صنایع ا ستان گیلان هم سیل زده است.به دادسیل زدگان صنایع استان هم برسید.
مهندس " محمدرسول سماکچی " یکی از چهره های شناخته شده درحوزه مدیریت اقتصادی وعرصه کاروتولید استان گیلان می باشد.وی متولد۱۳۳۰ شهرستان رشت بوده وتحصیلات ابتدایی رادرمدرسه " حسن حجتی " شهرستان رشت وتحصیلات دبیرستانی خودرا درمدرسه شهید بهشتی(شاپورسابق) این شهرگذرانده است.ایشان پس ازقبولی درکنکور ،مدرک کارشناسی خودرا دردانشگاه بازرگانی گیلان و مدرک کارشناسی ارشدخودرادر " دانشگاه آموزش عالی وزارت صنایع " اخذنمود..مهندس سماکچی از سال ۱۳۶۲وارد عرصه مدیریت اقتصادی شده واولین فعالیت خودرا به عنوان عضوهیئت مدیره "هتل بزرگ کادوس گیلان"شروع نمودند. ایشان درمدت فعالیت خوددر حوزه مدیریت اقتصادی دارای مسئولیتهای مختلفی ازجمله؛عضوهیئت مدیره وقائم مقام "شرکت سبحان دارو"، عضوهیئت مدیره ومدیرعامل " شرکت ریسندگی گیلان "، عضوهیئت مدیره ومدیرعامل " شرکت نساجی پرتو " عضوهیئت مدیره کارخانه چینی سازی پارس، عضوهیئت مدیره ورئیس هیئت مدیره شهرصنعتی رشت، ، عضوهیئت مدیره غیرموظف چندین شرکت صنعتی در شهرستان رشت بودند. مهندس سماکچی پس از بازنشستگی همچنان به عنوان یکی از دلسوزان کاروتولید ویکی از حامیان دلسوز کارگران زحمتکش درکنار تولیدوکاروکارگری باقی مانده است. ایشان هم اکنون " رئیس هیئت اندیشه ورز"سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان ، رئیس کانون کارفرمایی استان، ،عضو خانه صنعت ومعدن وتجارت ایران وصاحب امتیاز ومدیرمسئول " مجله ماهنامه تخصصی اقتصادی،صنعتی استان گیلان "بوده و به حمایت جدی از کاروتولید واقتصادمقاومتی می پردازد.به مناسبت هفته کارگر ،خبرنگارسازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان مصاحبه ای رابا وی انجام داده است که خواندن آن می تواندبرای علاقه مندان به عرصه اقتصادوکاروتولید مفید باشد.۱ ـ آقای مهندس لطفاَ بفرماییدمهمترین مشکل رکوددراستان چیست وچطورمی توان مشکل رکودوبیکاری راحل نمود؟مشکل رکود اقتصادی ،مختص استان گیلان ویااستانهای خاصی نیست .بلکه شامل کل کشور می باشد واستان گیلان نیز ازاین موضوع رنج می بردحل مشکل رکود اقتصادی نیاز به تدبیر ودرایت مسئولان امربه ویژه درسطح کشور،مانند: رئیس جمهوروهیئت دولت ودرسطح استانها ؛استاندارومقامات مسئولان اقتصادی دارد.برای برون رفت از این رکود دستگاههای دولتی،به جای سنگ اندازی درامرتولیدبایدبه طورقاطع ازتولید داخلی حمایت کنند.وبانکها تسهیلات ارزان قیمت به مدیران صنایع ارائه نمایندتاباسرمایه وگردش،کارفرمایان بتوانندبراین رکود اقتصادی غلبه نمایند.مزاحمتهای دستگاهها ازقبیل محیط زیست،امورمالیاتی،بانکهاوسازمانهای نظیراینها به جای کمک به تولید،مانع تولید می باشند.که بایددرروشهای خودتجدیدنظرکنند.قوه مقننه قوانین دست وپاگیردرامرتولیدرابایدازبین برده وقوانینی جهت تسهیل تولیدرابه تصویب برساندبه عنوان مثال؛ قانون مالیات ارزش افزوده که امروزه بلای جان تولیدکنندگان شده است رابایدسریعاَ اصلاح نمایند.۲ ـ به نظرشمااقدامات عملی انجام شده درکشور واستان درحوزه اقتصادمقاومتی چگونه بوده است وچقدرازتولیدملی وکالای ایرانی حمایت شده است؟متأسفانه از فرمان اقتصادمقاومتی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) چندسالی می گذردکه اگرمسئولان حتی ۲۰درصد هم به این فرامین اقتصادمقاومتی توجه می نمودندبسیاری ازمشکلات تولیدداخلی حل می شدولی درسطح کشورواستانهابیشتربه شعار پرداخته شده است ودرعمل کاملاًضعیف بودند.لذابرنامه اقتصادمقاومتی به نظرمی رسدکه اجرایی نشده است.۳ ـ باتوجه به نامگذاری "رونق تولیددرسال۹۸ازسوی مقام معظم رهبری چه کارهایی رامی توان دراستان عملی واجراکرد؟همه مدیران ومسئولان مرتبط باتولید صنعتی وکشاورزی،خودراموظف بدانندتاازتولیدات داخلی حداکثر حمایت رانموده وجلوی وارداتبی رویه وجلوی ورود وخروج کالاهای قاچاق رابگیرند.وتمهیداتی فراهم گرددتاتولیدکننده داخلی باخیالی آسوده بتواندباظرفیت کامل تولیدنمایدومصرف کنندگان ومردم هم خودشان رامقیدبدانندتاازتولیدات داخلی حمایت کنندکه نتیجه آن اشتغالزایی وکاهش بیکاری میباشد.۴ ـ جناب آقای سماکچی لطفاًتوضییح دهیدنقش بسیج به ویژه بسیج کارگری درشرایط فعلی وارتقاء بهره وری تولیدملی راچطورارزیابی می کنید؟بسیج همانطور که از اسم آن پیدااست دربرنامه های مختلف انقلاب هرجاکه نیازباشداوامرمقام معظم رهبری رااطاعت نموده وبه تکلیف خودعمل می کند.بسیج چه دردوران۸سال دفاع مقدس وچه دردروران سازندگی وچه دردفاع از حریم ولایت وحرم ائمه اطهار(ع)وکمک به آسیب دیدگان وهم اکنون به عنوان کارگران بسیجی درتولید وحمایت از تولیدملی همه نوع همکاری راباکارفرمایان وصاحبان صنعت وحرف جهت اعتلای تولید داشته وخواهدداشت.بسیجیان دراین برهه از زمان علاوه برتکلیف کاری خودازکمک به آنچه که باعث افزایش تولیدداخلی شود دریغ نخواهندکردوهمواره درتمام صحنه ها برای حمایت از تولید داخلی حاضرمی باشند.۵ ـ آقای مهندس!به نظرشماکدامیک ازنهادها،ارگانهاووزارتخانهای کشوردرسال ۹۷ ازتولیدوکالای داخلی حمایت جدی به عمل آورده اند؟درحمایت از تولید داخلی درسال گذشته یعنی سال۱۳۹۷که یکی از موثرترین امردرحمایت از کالای داخلی ،جلوگیری ازقاچاق کالا بهداخل ایران بود ،متأسفانه مسئولان کشوردراین مورد به خوبی عمل نکردندودراواخرسال گذشته دولت از سپاه پاسداران درخواست کمک نمودکه خوشبختانه درچندماه گذشته سپاه پاسداران به ویژه نیروی دریایی سپاه جلوی ورود بسیاری ازکالاهای قاچاق به داخل کشور وحتی جلوی خروج قاچاق موادنفتی به خارج از کشورراگرفت ودراین امر بسیارموفق عمل کرد.همه مسئولین وهمه مردم بایدخودراموظف بدانندجلوی کالای قاچاق رابگیرندواز این طریق نیزاز تولیدات داخلی مصرف وحمایت نمایند.۶ ـ به نظرشما چگونه می توان باتوجه به تحریمهای ایجادشده برکشورمااز روابط ومراودات اقتصادی باکشورهای دیگربهره برد؟دراین برهه که درتحریم ظالمانه آمریکا واذنابش درمنطقه قرارداریم،مسئولین کشوری به ویژه وزارت امورخارجه باید دردیپلماسی خارجی وروابط خوب باهمسایگان ایران جدیت بیشتری به خرج دهد.برای مقابله باتحریم ،جزخودکفایی ووابستگی به اقتصاد داخلی واقتصاد بدون نفت هیچگونه راه دیگری وجودندارد.اگرمسئولان امر از سنوات گذشته بودجه سالانه کشوررااز وابستگی به نفت به مالیات تبدیل می کردند امروزه این نگرانی وجودنداشت که اگرازفروش نفت جلوگیری شودمشکلی برای کشور بوجود می آمد.به نظر می رسدشایدخواست خدااین بوده که این تحریم ها باعث شودماکاملاً خودمان رابه اقتصادداخل کشور وابسته وآن راتقویت نمائیم تابتوانیم تحریمهاراخنثی کنیم.البته دراینگونه مواردباانجام کارهای فرهنگی بایدآحادمردم رابا تحریم وتنگناهای اقتصادی آماده نماییم.

اضافه کردن دیدگاه جدید