اخبار

تودیع ومعارف مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان

مسئول جدید سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان درتاریخ 1398/04/04معرفی گردید.

به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان، مراسم تودیع ومعارفه مسئولیت سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان باحضور جمعی از مسئولین این سازمان دررروز سه شنبه 1398/04/04درمحل کار سازمان برگزارگردید.دراین مراسم که با حضورسرهنگ پاسدار "کیا عاشوری"جانشین محترم فرمانده سپاه قدس گیلان دراموراقشاربسیج ، سرهنگ دوم پاسدار"قاسمی" جانشین محترم بازرسی وتعالی پاسداری سپاه قدس گیلان، "عباس علیزاده" مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان،" حجت پهلوان" مدیرفرهنگی ـ اجتماعی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان، "محمدرسول سماکچی" رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان ورئیس کانون کارفرمایان استان ،نماینده سازمان تأمین اجتماعی استان وکارکنان سازمان کارگران وکارخانجات سپاه قدس برگزارگردید، ضمن قدردانی ازسرهنگ پاسدار"بهرام صدیقی"مسئول قبلی سازمان؛ ،سرهنگ دوم پاسدار"حسین پورحیدری" به عنوان مسئول جدید سازمان بسیج کارگری وکارخانجات سپاه قدس گیلان معرفی گردید.همچنین دراین مراسم هریک از مسئولین حاضر درجلسه ضمن عرض تبریک به مسئول جدید وآرزوی توفیق برای مسئول قبلی این سازمان آمادگی خودرا جهت ادامه همکاری باسازمان ومسئول جدید آن اعلام داشتند.درادامه جلسه سرهنگ پاسدار"کیا عاشوری" جانشین فرمانده سپاه دراموراقشاربسیج ضمن تشویق وتشکراز مسئول قبلی سازمان واهداء حکم مسئولیت به سرهنگ دوم پاسدر"حسین پورحیدری" به عنوان مسئول جدیداین سازمان ،انتظارات فرماندهی سپاه قدس واهداف کلی سازمان بسیج اقشارازسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس را برای ایشان تبیین وبیان نمودند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید