اخبار

دومین جلسه فصلی بافرماندهان حوزه های بسیج کارگری

دومین جلسه فصلی بافرماندهان حوزه های بسیج کارگری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان برگزارگردید.

به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان، دومین جلسه فصلی بافرماندهان حوزه های بسیج کارگری شهرستانهای استان گیلان در روز یکشنبه1398/04/16 درمحل کاراین سازمان تشکیل گردید. به گزارش این خبرنگاری دراین جلسه که رأس ساعت 10:30صبح باتلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد. ابتدا سرهنگ پاسدار"کیا عاشوری" جانشین فرمانده محترم سپاه قدس گیلان دراموربسیج ورئیس ستاد متخصصین اقشاربسیج استان اهداف ومحورهای سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان وانتظارات راهبردی فرماندهان سپاه وبسیج ومقام معظم رهبری(مدظله العالی) از این سازمان رابرای جمع حاضر تبیین وتشریح نمودند. ایشان درادامه اظهارداشتند"باتوجه به اینکه کارکنان سپاه وپاسداران میتوانستند درخارج از سپاه از لحاظ اقتصادی دروضعیت مناسب تری نسبت به وضعیت کنونی قراربگیرند،اما به دلیل عشق وعلاقه به انقلاب وولایت فقیه از آن چشم پوشی کرده وبا داشتن وضعیت نامناسب اقتصادی همچنان ادامه دهنده راه شهدا وامام شهدا می باشند."سرهنگ عاشوری اذعان داشتند:" امروزه باتوجه به نوع مأموریتهای سپاه واز آنجاییکه بسیج کارگری دارای نقاط آسیب پذیری زیادی می باشد،احساس مسئولیت ما نیز درقبال آن باید بیشترباشد."ایشان یادآورشدندکه:" نمونه فرهنگ جهاد وفداکاری که از عناصر موفقیت درمواقع بحران وبه ظاهر غیر ممکن می باشد رامی توان در عملیات والفجر8 وتصرف منطقه"فاو" عراق درزمان دفاع مقدس رانام برد.درحالیکه عبوراز اروندرود وتصرف فاواز لحاظ معادلات نظامی وکارشناسی متخصصان نظامی غیرممکن به نظر می رسید."درادامه نیزسرهنگ دوم پاسدار"حسین پورحیدری" سرپرست جدید سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه استان محورها واهداف برنامه های سازمان راتشریح کردند.واز فرماندهان حوزه های بسیج کارگری خواستندتادرصدبیشتری از امورکاری خودرا از حالت اداری به عملیاتی تبدیل وفعال نمایند.سپس هریک از فرماندهان حوزه های بسیج کارگری نظرات ،پیشنهادات وانتقادات خودرادرجلسه عنوان کردند.درپایان جلسه مواردی نیز به تصویب اعضاء جلسه رسید.

اضافه کردن دیدگاه جدید

آخرین اخبار