اخبار

جلسه هماهنگی اقشاربسیج سپاه قدس گیلان

جلسه هماهنگی اقشاربسیج باحضور جانشین محترم فرماندهی سپاه قدس گیلان درامور اقشاربسیج ومتخصصین در سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس برگزارگردید

جلسه هماهنگی اقشاربسیج درروز شنبه 1398/05/19باحضور جانشین محترم فرماندهی سپاه قدس گیلان درامور اقشاربسیج ومتخصصین در سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس برگزارگردید.
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان ؛جلسه هماهنگی اقشاربسیج درروز شنبه 1398/05/19باحضور جانشین محترم فرماندهی سپاه قدس گیلان درامور اقشاربسیج ومتخصصین ومسئولین اقشارمختلف بسیج استان ودبیرجلسه در محل کارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس برگزارگردید.درابتدا جانشین فرماندهی سپاه استان درامور اقشار ضمن تشکر وخیرمقدم گویی به حاضران درجلسه اهداف ومحورهای جلسه راتبیین وتشریح نمودند.ایشان درادامه از مسئولین قشرهای بسیج خواستند تا باجدیت وپشتکار مضاعف به اموربسیج ورساندن قشرها به اهداف مورد نظربپردازند.سپس هریک از حاضران درجلسه ضمن ارائه گزارش کار پیشنهادات ونقطه نظرات خودرا درمورد موضوعات جلسه مطرح نمودند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید

آخرین اخبار