اخبار

جلسه هماهنگی اجرای برنامه های هفته بسیج کارگری وروز کارگراستان گیلان

به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان؛جلسه هماهنگی درجهت اجرای برنامه های هفته بسیج کارگری وروز کارگردر صبح روز دوشنبه 1401/01/22 با حضورسرهنگ پاسدارعباس اسکندری؛مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان،مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان و رؤسای ادارات مربوطه استان گیلان،دراداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان برگزار گردید.این جلسه که در راستای هرچه باشکوهتراجراشدن برنامه های هفته بسیج کارگری وروز کارگراستان گیلان برگزارشد،مصوب گردید که اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان، سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان با همکاری وهمیاری دیگر ادارات مربوط به کاروکارگری برنامه های هفته بسیج کارگری وروز کارگرراباشکوهتراز سالهای قبل در سراسر استان برگزارنمایند..این برنامه هاکه هرساله توسط سازمان بسیج کارگران وکارخانجات واداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان گیلان برگزارمی گردد،امسال نیز باتوجه به اهمیت بخشی وتحقّق شعارسال 1401 وتوجه مقام معظّم رهبری به این قشر وحمایت از کاروتولیدات داخلی درجهت ارتقاءانگیزه وقدردانی ازکارگران وکارفرمایان زحمت کش وتقدیر از رزمندگان کاروکارگری برگزارمی گردد.در این جلسه برنامه هایی نیزاز طرف سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان پیشنهادوتصویب گردید تادرهفته بسیج کارگری به اجرا دربیایدکه اهم این برنامه ها به شرح ذیل می باشد.:1 ـ برگزاری همایش سراسری روزکارگربا شرکت کارگران،کارفرمایان، مسئولین ادارات کاروکارگری استان به جهت تقدیر از کارگران وکارفرمایان نمونه ،بسیجیان،ایثارگران ،رزمندگان وخانواده های معظّم شهدای کارگری2 ـ دیداربا خانواده های معظّم شهدای کارگری،کارگران از کارافتاده ومعسر3 ـ غبار روبی،گلباران وعطر افشانی مزارشهداء4ـ برگزاری یادواره 418 شهید کارگراستان وشهرستانها5 ـ حضور کارگران بسیجی،کارفرمایان ومدیران واحدهای صنعتی و تولیدی درنمازعبادی سیاسی جمعه6 ـ برگزاری مسابقات فرهنگی ـ ورزشی بین کارگران7 ـ بازدید وسرکشی از واحدهای صنعتی وتولیدی موفق وآسیب دیده8ـ برگزاری جلسات مختلف؛رفع موانع تولید،اخوات کارگری وکارفرمایی،بصیرتی ـ سیاسی وطرح شهید برونسی9 ـ دیدار کارگران بسیجی با فرماندهان سپاه، ائمه جمعه ومسئولین ادارات استان وشهرستانها10 ـ برگزاری میز خدمتهای مختلف اداری11 ـ اجرای برنامه های کمک معیشتی به کارگران معسر وآسیب دیده اقتصادی12 ـ برگزاری شیفت ایثاردرسطح واحدهای صنعتی وتولیدی13 افتتاح پایگاه مقاومت بسیج کارگری و....14 ـ دیدارکارگران ،کارفرمایان ،مدیران تولید وکاروصنعت واعضاء هیئت اندیشه ورز بااستانداراستان گیلان

اضافه کردن دیدگاه جدید