اخبار

تشکیل اولین حلقه مربیان صالحین سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان درسال1398

اولین حلقه مربیان صالحین سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان تشکیل گردید.
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان اولین جلسه حلقات مربیان صالحین سال1398 این سازمان باحضورسرمربی حلقات صالحین وباشرکت 16 نفراز مربیان وارکان حلقات صالحین کارگران وکارخانجات سراسراستان درروز یکشنبه 1398/03/19درنمازخانه شرکت پارس خزر شهرستان رشت برگزار گردید.دراین نشست ابتدامسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان ضمن تشکرازحاظران درجلسه ،اهداف ومحورهای جلسه راتبیین وتشریح نمودند. پس از آن هریک از مربیان حاضردرجلسه ضمن ارائه گزارش کاردرموردنحوه اجرای مصوبات سه ماهه چهارم سال1397،،مشکلات ومعضلات مربوط به مسائل کاروکارگری رابیان داشته و پیشنهادات وراهکارهای برون رفت از این مشکلات را مطرح نمودند.سپس سرمربی حلقات صالحین سازمان "حاج آقا محمدحسن سمیعی" ضمن توجه مربیان به رهنمودهای مقام معظم رهبری درمورد اقتصاد مقاومتی به صبرواستقامت وادامه این راه تاحصول نتایج مورد نظردرعرصه های مختلف به خصوص اقتصادی سفارش کردند.درپایان جلسه نیز مصوباتی توسط اعضای جلسه به تصویب رسید. .،.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید