اخبار

شیفت ایثاردرشرکت داروسازی بهوزان

برگزاری شیفت ایثاردرشرکت داروسازی بهوزان توسط سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان

ابه مناسبت گرامیداشت هفته کارگر شیفت ایثاردر روز سه شنبه 8/2/1399 درشرکت داروسازی بهوزان شهرستان رشت برگزارگردید.
به گزارش سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ به مناسبت هفته کارگر شیفت ایثار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان درصبح روز سه شنبه1399/08/02 باحضور مسئول این سازمان وجمعی از مسئولین ادارات مرتبط باکاروکارگری واعضای هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری توسط بسیجیان پایگاه شرکت دارو سازی بهوزان شهرستان رشت دراین شرکت برگزارگردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید