اخبار

برگزاری جلسه هماهنگی درمصرف بهینه برق

جلسه هماهنگی درزمینه مدیریت مصرف برق درشرکت توزیع برق استان برگزارگردید.

به گزارش سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان ، جلسه ای درروز یکشنبه تاریخ 1396/04/27 به منظور هماهنگی جهت برگزاری "همایش بزرگ مرداد1396"ویژه ادارات استان با حضور مهندس طالبی مدیرعامل  شرکت توزیع برق استان ،وباشرکت دکترهنرمند مسئول فروش وتوزیع برق استان ، تعدادی از کارشناسان وکارمندان این شرکت، تعدادی از مسئولین سپاه وبسیج اقشار سپاه قدس گیلان به منظور دست یابی به راهکارها واهداف مشترک درزمینه نحوه مدیریت مصرف انرژی برق درادارات استان برگزارگردید. دراین جلسه، اعضاء، ضمن تأکیدبرگسترش فرهنگ مصرف بهینه انرژی برق وکاهش مصرف آن درسطح ادارات استان ، آموزش این مدیریت بوسیله اقشاربسیج سپاه را یکی از راهکارهای مناسب دررسیدن به این هدف دانستند.

اضافه کردن دیدگاه جدید