اخبار

برگزاری جلسه با فرماندهان حوزه های بسیج کارگری شهرستانها

جلسه با فرماندهان حوزه های بسیج کارگری شهرستان های استان به میزبانی سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان

به گزارش سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان جلسه ای درروز سه شنبه مورخه 1396/05/10 با حضور فرماندهان حوزه های بسج نواحی کارگری شهرستانها با محوریت های ؛ بررسی عملکرد سه ماهه اول بسیج نواحی کارگری ـ هفته دفاع مقدس ـ جشنواره صالحین توسط سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان درمحل این سازمان برگزار گردید.دراین جلسه ابتدا سرپرست محترم سازمان بسیج کارگری سپاه استان ؛ سرهنگ دوم پاسدار بهرام صدیقی ، ضمن تقدیر و تشکر ازحضوربه موقع فرماندهان حوزه ها درجلسه وهمچنین باقدردانی از عملکرد آنان درسه ماهه نخست سال1396 ، محورهای موضوع جلسه را بیان نموده.وبه بررسی نقاط مثبت ومنفی عملکرد حوزه های نواحی استان پرداختند.سپس هریک ازفرماندهان حوزه هاجداگانه به نقطه نظرات وپیشنهادات ، معضلات ومشکلات موجود درحوزه های کارگری ومدیریتی شرکتها وکارخانجات وشهرکهای صنعتی پرداخته وخواستار پی گیری ورفع موانع ، مشکلات ومعضلات موجود ، از جانب سازمانهای بسیج سپاه  استانی وکشوری شدند.

درپایان جلسه سرپرست سازمان بسیج کارگری سپاه استان ضمن تشکر از پیشنهادات ونظرات اعضاء جلسه ازفرماندهان حوزه های نواحی  شهرستانها، ازآنان خواسته شددرجهت تحقق شعار سال "اقتصادمقاومتی، تولید واشتغال " ،فعال کردن شورای قشر کارگری نواحی ،پی گیری مشکلات عمده کارگری وحل حداقل یک مشکل عمده قشرکارگری درشهرستانها تلاش جدی به عمل آورده ونیز این سازمان رادراجرای بهتر برنامه ها ی خوددر هفته های دفاع مقدس وبسیج ومناسبتهای دیگر درجهت رسیدن به اهداف موردنظر سازمان ، کمک بیشتری نمایند.

اضافه کردن دیدگاه جدید