اخبار

برگزاری برنامه هفته حجاب و عفاف در شرکت پارس خزر

برنامه های هفته حجاب و عفاف در شرکت پارس خزرتوسط پایگاه مقاومت شهدای پارس خزر برگزار گردید.

برنامه های هفته حجاب و عفاف در شرکت پارس خزرتوسط پایگاه مقاومت شهدای پارس خزر برگزار گردیدو از از زنان کارگر تجلیل بعمل آمد.

اضافه کردن دیدگاه جدید