اخبار

اجرای برنامه سفیران تولید باموضوع طرح حاتم در سراسراستان گیلان

برنامه سفیران تولید باموضوع طرح حاتم (حمایت از تولید ملی) همزمان درسراسر استان توسط حوزه های سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان دریکی ازمساجد شهرستانهای این استان اجراگردید.

برنامه سفیران تولید باموضوع طرح حاتم(حمایت از تولید ملی) همزمان باکشور درسراسر استان گیلان توسط حوزه های بسیج کارگری شهرستانها اجرا گردید.
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ همزمان درسراسر کشوربرنامه سفیران تولید باموضوع طرح حاتم (حمایت از تولید ملی) درسراسر استان گیلان توسط حوزه های سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس در روز سه شنبه 1398.11.15باسخنرانی مدیران کاروتولید دریکی ازمساجد شهرستانهای این استان اجراگردید. دراین برنامه مدیران وکارشناسان درباره کیفیت وکمیت کاروتولیددرواحدهای صنعتی وتولیدی به سخنرانی پرداختند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید