اخبار

بازدیدمسئولین استانی از کارخانه ایران برک شهرستان رشت

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان، جمعی از مدیران وروسای کل ادارات وبانکهای استان گیلان به همراه مسئولین سازمانهای بسیج اقشار کارگران وکارخانجات واداری ـ کارمندی سپاه قدس گیلان در صبح روز چهارشنبه 1400/02/08از کارخانه ایران برک شهرستان رشت از نزدیک بازدید به عمل آوردند.پس از پایان بازدید جلسه ای نیز با ریاست ،مهندس دلق پوش رئیس سازمان صمت استان، وباحضورمدیران کل ادارات وبانکهای استان از جمله؛ عباس علیزاده مدیرکل ؛تعاون،کارورفاه اجتماعی، حسین نژاد؛مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی،احرابی ؛مدیرکل کمیته امداد امام خمینی، گل محمدی؛ مدیر عامل بانک سپه ،دکتر عباسی؛مدیر عامل بانک رفاه کارگران، ومدیران عامل بانکهای صنعت،معدن وتجارت وبانک ملی ومسئول امور مالیاتی استان به میزبانی مدیرعامل کارخانه ایران برک شهرستان رشت برگزار گردید. دراین جلسه ابتدا مدیرعامل کارخانه ایران برک ضمن تشکر از حضور مسئولین ادارات کل استان ،گزارشی ازسوابق، نحوه کاروتولید ،پیشرفت کارخانه وهمچنین مشکلات ومعضلات پیش روی آن ارائه داد.در ادامه جلسه ،هریک از مدیران وروئسای کل ادارات حاضر ضمن ارائه گزارش عملکرد ادارات خود درجهت تحقق شعار سال 1400قول همکاری ورفع مشکل کارخانه ایران برک را به مدیرعامل کارخانه دادند.،درپایان جلسه رئیس سازمان صمت استان ضمن تشکر وقدردانی از حضور روئسا ومدیران وتبیین فلسفه وهدف از برگزاری جلسه،از آنان خواست تا باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درجهت تحقق شعار سال، با درنظر گرفتن تلاش درایجاد اشتغال، رونق تولید، ایجاد حس رقابت بین سازمانهادرجهت خدمات دهی بیشتر، ورود اندیشمندانه وبه دور از آزمون وخطادرجهت جلوگیری از عدم پایبندی به تعهدات سازمان توسط مدیران آینده، داشتن برنامه واستراتژیک برای کمک به کارخانجات، ترغیب وتشویق مسئولین کشوری توسط مسئولین استانی برای کمک به اقتصاد گیلان، استفاده از مدیران کارخانجات از ظرفیت سازمانها وادارات استان، به روز کردن بدهیهای مالی کارخانجات وایجاد قدرت تخصیص پرداخت تسهیلات برای سازمان صمت توسط مدیران عامل بانکهای استان در موضوعاتی مانند؛اشتغال، گردشگری ، جلوگیری از رکود کارخانجات و.... به اقتصاد وکارواشتغال در کارخانجات استان به خصوص کارخانه ایران برک کمک موثری نمایند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید