اخبار

اخبار صنعتی و تولیدی استان گیلان

دکتر منتظری رئیس سازمان صنعت و معدن و رئیس کارگروه صنعت و تولید شورای عالی بسیج کارگری استان گیلان:

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگری استان گیلان رئیس سازمان صنعت و معدن استان گیلان دکتر منتظری فرمودند:

7 درصد مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی در حد کمبود نقدینگی و تسهیلات بانکی است.

وی افزود برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی در گیلان با حداقل ظرفیت در حال فعالیت هستند و کمبود سرمایه در گردش و مواد اولیه و اعمال تحریم ها ، تاثیرات عمده ای در وضعیت ادامه حیات واحدها و کارخانجات تولیدی در سالهای اخیر ایجاد کرده است.

اضافه کردن دیدگاه جدید