اخبار

احیاءوبهره برداری زمین بایر پس از30 سال

زمین روستای خشت مسجددر سه راه خاور رشت پس از 30سال بلااستفاده مورد بهره برداری کشاورزی قرار میگیرد.

به گزارش سازمان بسیج کارگری سپاه استان گیلان وبه نقل از فرمانده پایگاه امور دام شرکت سفیدرودشهرستان رشت، زمینی در روستای خشت مسجد واقع درسه راه خاوررشت پس از 30سال بلااستفاده ، احیاءومورد بهره برداری  کشاورزی قرار میگیرد.به گزارش این سازمان ، زمین مذکور که دارای 60هکتار مساحت می باشدبا پیگیریهای به عمل آمده ازطرف پایگاه شهیدرجایی شرکت اموردام شرکت سفید رود رشت وتوسط سازمان بسیج مهندسین کشاورزی ومنابع طبیعی وبا همت وهمیاری پایگاه مقاومت وشورای اسلامی روستای خشت مسجددرجهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله) درراستای عملی کردن شعار سال1396 درزمینه ایجاد مقاومت اقتصادی، تولید واشتغال مورد حمایت قرارگرفت و، باواگذاری این زمین به 72 خانواراز روستای مذکور قرارشدتادرسال1396محصولات کشاورزی  پاییزی واز سال 1397 محصولات کشاورزی برنج ازآن به عمل آید.این پایگاه اذعان داشت که با اجرای این طرح حداقل برای400نفر اشتغال ایجادشود و120تن محصول کشاورزی درسال از آن برداشت گردد.

اضافه کردن دیدگاه جدید