1
2
3
مبه گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان؛ به مناسبت اولین روز از هفته بسیج کارگری ،مراسم غبارروبی وگلباران گلزارشهدای شهرستان رشت...

به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان، اولین جلسه این سازمان بافرماندهان تحت امرخوددرحوزه های نواحی شهرستانها در روز سه شنبه 03/02/...

به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان؛ جلسه فرماندهان پایگاههای حوزه کارگری شهرستان رشت به میزبانی فرمانده حوزه کارگری این شهرستان...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان