1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛جلسه فرماندهی سپاه ناحیه شهرستان فومن با بسیج کارگری ومسئولین اداره بهزیستی این شهردر...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛جلسه توجیهی رزمایش پدافندغیرعامل درروز دوشنبه 1400.3.24 توسط بسیج کارگری سپاه فومن با...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛حلقات صالحین کارگران بسیجی درروزدوشنبه1400.3.24 در پایگاه فنی و حرفه ای شهرستان فومن...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان