1
2
3
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان ؛جلسه هماهنگی اقشاربسیج درروز شنبه 1398/05/19باحضور جانشین محترم فرماندهی سپاه قدس...
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان ؛ سومین جلسه بافرماندهان حوزه های بسیج کارگران وکارخانجات شهرستانهای استان در راستای...
سرهنگ دوم پاسدار"حسین پورحیدری" مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان ؛درراستای انجام برنامه ابلاغی سازمان بسیج کارگران وکارخانجات کشور مبنی برخروج شرکت ها...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان