1
2
3

به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان، سومین جلسه هیئت اندیشه ورز این سازمان در صبح روز چهارشنبه 1398/06/13با حضور اعضای...

به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛صبح روز چهارشنبه 1398/06/13 مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان به...

چهارمین جلسه بافرماندهان حوزه های بسیج کارگری سپاه قدس گیلان98.6.12
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ چهارمین جلسه با فرماندهان حوزه های کارگری شهرستانهای استان گیلان در صبح روز سه شنبه...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان

آخرین اخبار