31 ارديبهشت 1400 - 02:14
مراسم زیارت عاشورا درروز پنجشنبه 1400/2/30توسط بسیجیان کارگر پایگاه شرکت کاسپین تأمین شهرصنعتی رشت برگزارگردید.
29 ارديبهشت 1400 - 05:20
اجرای قرائت قرآن کریم بعد از نماز ظهر و عصر- سه شنبه ۲۸ اردیبهشت-1400توسط بسیجیان پایگاه شرکت کاسپین تأمین رشت
29 ارديبهشت 1400 - 05:01
اولین جلسه فصلی بافرماندهان بسیج کارگری برگزارگردید
28 ارديبهشت 1400 - 01:32
جلسه حلقه صالحین بعد از نماز ظهر و عصر - در روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت درشرکت کاسپین تأمین رشت برگزارگردید.
26 ارديبهشت 1400 - 01:43
جلسه حلقه صالحین بعد از نماز ظهر و عصر- شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه
24 ارديبهشت 1400 - 01:24
نمازعیدفطردرشرکت کاسپین تامین شهرصنعتی رشت برگزارگردید

صفحات