1
2
3
به گزارش سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان؛ روز چهارشنبه 1400/3/2امام جمعه به همراه مسئول بسیج کارگری و تعدادی دیگرازمسولین شهرستان رودسراز...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛جلسه فرماندهی سپاه ناحیه شهرستان فومن با بسیج کارگری ومسئولین اداره بهزیستی این شهردر...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛جلسه توجیهی رزمایش پدافندغیرعامل درروز دوشنبه 1400.3.24 توسط بسیج کارگری سپاه فومن با...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان