1
2
3
به گزارش سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ به مناسبت هفته کارگر شیفت ایثار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان درصبح روز سه...
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ به مناسبت هفته کارگر،مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان به همراه...
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگان وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ به مناسبت هفته کاروکارگری وگرامیداشت شهداء دربعدظهر روز دوشنبه1399/02/08 مسئول سازمان...
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان